Giới thiệu khóa học

SQL (là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các bản ghi được lưu trữ trong Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, …


Với việc sử dụng thành thạo SQL, bạn có thể làm việc với các phần mềm Cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, MongoDB, PostGres SQL, SQL Server, DB2, …


SQL đơn giản là Excel của tương lai, cần thiết cho mọi ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực cần phân tích dữ liệu và sử dụng thông tin để ra quyết định. 


Học SQL cùng Nimbus để đón đầu các kỹ năng của tương lai!

Nội dung khóa học

Chương 2 - Các loại câu lệnh trong DQL - Data Query Languages
 Bài 2.1. Chọn dữ liệu trong bảng với Select (06:57)
 Bài 2.2. Chọn dữ liệu không trùng nhau với keyword DISTINCT (04:28)
 Bài 2.3. Câu lệnh có điều kiện với keyword WHERE (06:33)
 Bài 2.4. Câu lệnh WHERE nâng cao với các điều kiện lồng nhau (09:38)
 Bài 2.5. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo khoảng - BETWEENvà NOT BETWEEN (10:32)
 Bài 2.6. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiến theo tập hợp IN và NOT IN (15:00)
 Bài 2.7. NULL và NOT NULL. Câu lệnh tìm kiếm liên quan tới NULL (09:05)
 Bài 2.8. Câu lệnh Where tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - part 1 (11:09)
 Bài 2.9. Câu lệnh Where tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - part 2 (13:00)
 Bài 2.10. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE và các kí tự thường dùng (18:42)
 Bài 2.11. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY (12:53)
 Bài 2.12. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 1 (09:25)
 Bài 2.13. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 2 (16:07)
  Bài 2.14. Tối ưu hóa thao tác với ALIAS (08:59)
  Bài 2.15. Lý thuyết về JOIN - Các loại JOIN trong SQL (10:19)
  Bài 2.16. Câu lệnh INNER JOIN - Đặc điểm và ứng dụng (06:19)
 Bài 2.17. Câu lệnh LEFT JOIN / RIGHT JOIN - Đặc điểm và ứng dụng (06:43)
 Bài 2.18. Câu lệnh FULL JOIN/SELF JOIN - Đặc điểm và ứng dụng (04:36)
 Bài 2.19. Tương tác với nhiều bảng dữ liệu cùng UNION (10:00)
 Bài 2.20.: Tính toán cùng SQL - SUM, AVERAGE (17:31)
 Bài 2.21. Tính toán cùng SQL - GROUP BY (17:24)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

599,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký