- 41%
Thanh toán một lần
599,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

40

Thời lượng video

5:40:22

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

SQL (là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các bản ghi được lưu trữ trong Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, …


Với việc sử dụng thành thạo SQL, bạn có thể làm việc với các phần mềm Cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, MongoDB, PostGres SQL, SQL Server, DB2, …


SQL đơn giản là Excel của tương lai, cần thiết cho mọi ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực cần phân tích dữ liệu và sử dụng thông tin để ra quyết định. 


Học SQL cùng Nimbus để đón đầu các kỹ năng của tương lai!

Nội dung khóa học

 Bài 2.1. Chọn dữ liệu trong bảng với Select
06:57
 Bài 2.2. Chọn dữ liệu không trùng nhau với keyword DISTINCT
04:28
 Bài 2.3. Câu lệnh có điều kiện với keyword WHERE
06:33
 Bài 2.4. Câu lệnh WHERE nâng cao với các điều kiện lồng nhau
09:38
 Bài 2.5. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo khoảng - BETWEENvà NOT BETWEEN
10:32
 Bài 2.6. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiến theo tập hợp IN và NOT IN
15:00
 Bài 2.7. NULL và NOT NULL. Câu lệnh tìm kiếm liên quan tới NULL
09:05
 Bài 2.8. Câu lệnh Where tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - part 1
11:09
 Bài 2.9. Câu lệnh Where tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - part 2
13:00
 Bài 2.10. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE và các kí tự thường dùng
18:42
 Bài 2.11. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
12:53
 Bài 2.12. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 1
09:25
 Bài 2.13. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 2
16:07
  Bài 2.14. Tối ưu hóa thao tác với ALIAS
08:59
  Bài 2.15. Lý thuyết về JOIN - Các loại JOIN trong SQL
10:19
  Bài 2.16. Câu lệnh INNER JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
06:19
 Bài 2.17. Câu lệnh LEFT JOIN / RIGHT JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
06:43
 Bài 2.18. Câu lệnh FULL JOIN/SELF JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
04:36
 Bài 2.19. Tương tác với nhiều bảng dữ liệu cùng UNION
10:00
 Bài 2.20.: Tính toán cùng SQL - SUM, AVERAGE
17:31
 Bài 2.21. Tính toán cùng SQL - GROUP BY
17:24

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

599,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký