Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài giảng 02_Giao diện phần mềm và bài thi (07:57)
 Bài giảng 03_Mở và đóng phần mềm Excel (03:41)
 Bài giảng 04_Giao diện Excel (11:01)
 Bài giảng 05_Các đối tượng và thao tác cơ bản (09:59)
 Bài giảng 06_Tùy biến Quick Access Toolbars and Ribbon (05:40)
 Bài giảng 07_Thao tác Worksheet (11:00)
 Bài giảng 08_Thao tác cột và dòng (09:29)
 Bài giảng 09_Chữa câu hỏi thao tác cột dòng worksheet (07:27)
 Bài giảng 10_Info (04:09)
 Bài giảng 11_New,Open,Save, Save As, Print (04:51)
 Bài giảng 12_Export,Share,Close (03:46)
 Bài giảng 13_Home_Clipboard (06:49)
 Bài giảng 14_Home_Font (04:24)
 Bài giảng 15_Home_Alignment (10:14)
 Bài giảng 16_Home_Number (07:33)
 Bài giảng 17_Home_Styles (13:42)
 Bài giảng 18_Home_Editing (12:09)
 Bài giảng 19_Bài tập 1_P1 (14:28)
 Bài giảng 20_Bài tập_P2 (10:08)
 Bài giảng 21_Phép tính toán cơ bản (10:05)
 Bài giảng 22_Hàm tính toán cơ bản (08:44)
 Bài giảng 23_Hàm iF (10:19)
 Bài giảng 24_Hàm tính toán kết hợp logic (08:26)
 Bài giảng 25_Hàm dữ liệu text (06:22)
 Bài giảng 26_Formulas_Define Name (06:14)
 Bài giảng 27_Page Layout_Themes&Page Settings (05:47)
 Bài giảng 28_Page Layout_Print Options (09:08)
 Bài giảng 29_Chữa bài buổi 2 Part 1 (07:57)
 Bài giảng 30_Chữa bài buổi 2 Part 2 (10:13)
 Bài giảng 31_Sort and Filter (10:46)
 Bài giảng 32_Text to column_Get External Data (07:40)
 Bài giảng 33_Review_View (04:03)
 bài giảng 34_insert table (08:14)
 Bài giảng 35_Insert Picture_Shape (08:09)
 Bài giảng 36_Insert Chart (08:00)
 Bài giảng 37_Insert Hyperlink (05:11)
 Bài giảng 38_Chữa bài tập buổi 3 (13:55)
 Bài giảng 39_Chữa đề Full 1 Part 1 (04:34)
 Bài giảng 40_Chữa đề Full 1 Part 2 (15:03)
 Bài giảng 41_Chữa đề Full 1 Part 3 (04:02)
 Bài giảng 42_Chữa đề Full 2 Part 1 (09:37)
 Bài giảng 43_Chữa đề Full 2 Part 2 (11:28)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký