- 51%
Thanh toán một lần
299,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

42

Thời lượng video

5:52:24

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1
42 Bài giảng
5:52:24
 Bài giảng 02_Giao diện phần mềm và bài thi
07:57
 Bài giảng 03_Mở và đóng phần mềm Excel
03:41
 Bài giảng 04_Giao diện Excel
11:01
 Bài giảng 05_Các đối tượng và thao tác cơ bản
09:59
 Bài giảng 06_Tùy biến Quick Access Toolbars and Ribbon
05:40
 Bài giảng 07_Thao tác Worksheet
11:00
 Bài giảng 08_Thao tác cột và dòng
09:29
 Bài giảng 09_Chữa câu hỏi thao tác cột dòng worksheet
07:27
 Bài giảng 10_Info
04:09
 Bài giảng 11_New,Open,Save, Save As, Print
04:51
 Bài giảng 12_Export,Share,Close
03:46
 Bài giảng 13_Home_Clipboard
06:49
 Bài giảng 14_Home_Font
04:24
 Bài giảng 15_Home_Alignment
10:14
 Bài giảng 16_Home_Number
07:33
 Bài giảng 17_Home_Styles
13:42
 Bài giảng 18_Home_Editing
12:09
 Bài giảng 19_Bài tập 1_P1
14:28
 Bài giảng 20_Bài tập_P2
10:08
 Bài giảng 21_Phép tính toán cơ bản
10:05
 Bài giảng 22_Hàm tính toán cơ bản
08:44
 Bài giảng 23_Hàm iF
10:19
 Bài giảng 24_Hàm tính toán kết hợp logic
08:26
 Bài giảng 25_Hàm dữ liệu text
06:22
 Bài giảng 26_Formulas_Define Name
06:14
 Bài giảng 27_Page Layout_Themes&Page Settings
05:47
 Bài giảng 28_Page Layout_Print Options
09:08
 Bài giảng 29_Chữa bài buổi 2 Part 1
07:57
 Bài giảng 30_Chữa bài buổi 2 Part 2
10:13
 Bài giảng 31_Sort and Filter
10:46
 Bài giảng 32_Text to column_Get External Data
07:40
 Bài giảng 33_Review_View
04:03
 bài giảng 34_insert table
08:14
 Bài giảng 35_Insert Picture_Shape
08:09
 Bài giảng 36_Insert Chart
08:00
 Bài giảng 37_Insert Hyperlink
05:11
 Bài giảng 38_Chữa bài tập buổi 3
13:55
 Bài giảng 39_Chữa đề Full 1 Part 1
04:34
 Bài giảng 40_Chữa đề Full 1 Part 2
15:03
 Bài giảng 41_Chữa đề Full 1 Part 3
04:02
 Bài giảng 42_Chữa đề Full 2 Part 1
09:37
 Bài giảng 43_Chữa đề Full 2 Part 2
11:28

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký