Nội dung khóa học

Chương 1 - Computer Essentials
Chương 2 - Online Essentials
Chương 3 - Word Processing
Chương 4 - Spreadsheets
Chương 5 - Presentation

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký